« 69η Τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής »

ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τριφυλίας, στις 18-12-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

1) Ανάκληση της αριθ.243/2017αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής
2) Ανάκληση της αριθ.293/2017 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής
3) Ανάκληση της αριθ.296/2017 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής
4) Έγκριση της αριθ.928/2017 έκτακτης αποφάσεως Δημάρχου, σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος (UPS) της εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου και της εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης του Δημαρχείου Κυπαρισσίας.
5) Αποδεσμεύσεις ποσών από αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης – Έγκριση δαπανών και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017

Αφήστε μια απάντηση